Krystyna Suszynska
  Wybory samorządowe 2014 - 2 konferencja prasowa

(Type a title for your page here)

23 października 2014 miała miejsce druga konferencja prasowa. W jej trakcie zaprezentowałam dziennikarzom podstawowe założenia mojego programu wyborczego. Apelowałam, aby nowe władze miasta, które wybierzemy 16 listopada, rozpoczęły w Radomiu wdrażanie budżetu zadaniowego.

Poniżej mogą się państwo zapoznać z podstawowymi tezami przedstawionymi mediom podczas konferencji.

I. Inteligentny Wzrost (smart growth)

Wszyscy chcielibyśmy aby lokalna gospodarka rosła, ale wzrost gospodarczy sam w sobie nie przekłada się automatycznie na polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców, a czasami nawet wręcz szkodzi środowisku naturalnemu. Problem zatem nie polega na tym, aby po prostu osiągać wzrost gospodarczy, ale aby go osiągnąć w sposób inteligentny.

Potrzebujemy NOWEGO strategicznego podejścia do rozwoju naszego miasta – musimy odejść od tego co robi lokalna klasa polityczna: rzucanie na wiatr obietnic ku ucieszę tłumu, obiecywanie toru formuły 1, zoo, filharmonii, tramwaju a ostatnio rakiet – tak, aż chciało by się rzec: „Houston ! Mamy problem !”. My chcemy wyjść z tego obłędnego kręgu i dać naszemu miastu propozycję wieloletniej strategii rozwoju, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Radomia.

1. Identyfikacja i wsparcie klastrów przemysłowych

Definicja klastra gospodarczego:
"Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności,technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych."

Sektory przemysłu, w których tkwi potencjał długoterminowego rozwoju naszego miasta i regionu, Urząd Miasta reklamuje hasłem "Siła w precyzji". Wśród przyjezdnych budzi ono uśmiech politowania, gdyż miasto nie robi nic aby wprowadzić je w życie. Radom naprawdę może być "precyzyjny" – już teraz w naszym mieści mieszczą się przedsiębiorstwa gałęzi elektrotechnicznej, mechanicznej i zbrojeniowej – samo istnienie takich przedsiębiorstw jednak nie wystarczy. Aby zaistniał efekt synergii, który przysporzy ogromnego impulsu rozwojowego Radomiowi, potrzebne jest wspólne działanie pod kierunkiem władz miasta.

Klaster spożywczy. W Radomiu istnieje potencjał do utworzenia klastra spożywczego. W naszym mieście istniały duże zakłady owocowo-warzywne. Wokół miasta, w okolicznych gminach jest wielu producentów owoców i warzyw. Klaster spożywczy mógłby spełniać rolę koordynatora w pośrednictwie sprzedaży hurtowej płodów rolnych, produkcji przetworów oraz ich dystrybucji.

2. Kształcenie wykwalifikowanych kadr – jest tu potrzebna strategiczna współpraca całego radomskiego systemu edukacji, począwszy od szkół średnich – w tym zawodowych i technicznych, których brakuje w naszym mieście, po szkoły wyższe – w pełnej kooperacji z władzami miasta i prywatnymi przedsiębiorstwami. Koniec kształcenia kadry do stania w kolejce po zasiłek.

3. Aktywny udział władz miasta w poszukiwaniu partnerów biznesowych w kraju i zagranicą – prezydent miasta, nie może być biernym uczestnikiem procesów biznesowych zachodzących w naszym regionie, musi brać aktywny udział w wsparciu radomskiego biznesu, w tym np. uczestniczyć na czele delegacji przedsiębiorców na międzynarodowych czy krajowych targach i eventach gospodarczych. Prezydent miasta musi być partnerem dla radomskiego biznesu, tak aby z jego rozwoju korzystali wszyscy mieszkańcy Radomia.

4. Zielone technologie. UE w najnowszej perspektywie budżetowej największą ilość środków przeznacza właśnie, na rozwój zielonych innowacji – nie zmarnujmy tej szansy! Miasto potrzebuje zielonych dystryktów – specjalnych obszarów, pod zabudowę samowystarczalnych ekologicznych budynków mieszkalnych jak i przemysłowych. Jeżeli inteligentnie wykorzystamy możliwości stwarzane przez UE – możemy tego dokonać, Radomianie zasługują na gwarancje bezpieczeństwa ekologicznego.


II. Zrobić więcej za mniej - lepsze zarządzanie finansami miasta.

Na podstawie opracowania Ministerstwa Finansów "Budżet zadaniowy w administracji publicznej" pod redakcją Marty Postuły i Piotra Perczyńskiego.

1.
Punktem wyjścia dla tej strategii jest utworzenie dla jednostki administracyjnej budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy jest metodą zarządzania finansami publicznymi stosowaną i wprowadzaną w systemach finansów publicznych wielu krajów członkowskich OECD, a także zalecaną przez Komisję Europejską. Wpisuje się ona w ogólnoświatowy trend głębokiej transformacji administracji publicznej polegającej na zastosowaniu w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i wypróbowanych z powodzeniem w działalności sektora prywatnego. Nowe zarządzanie publiczne jest odpowiedzią na coraz gorszą ocenę funkcjonowania administracji i sektora publicznego przez społeczeństwo. W Polsce w 2013 roku budżet zadaniowy funkcjonował w 82 jednostkach samorządu terytorialnego (68 gmin, 8 miast na prawach powiatu i 6 powiatów).

Nowy model administracji publicznej w założeniu powinien opierać się na następujących priorytetach:
a) administracja publiczna powinna być zorientowana w pierwszej kolejności na osiąganie wyników, a dopiero później na procesy i działania.
b) administracja publiczna powinna tam, gdzie dostarcza określonych produktów i świadczy usługi, czynić lepszy użytek z mechanizmów konkurencji rynkowej.
c) administracja publiczna powinna być zorientowana na konsumentów. Jej organy powinny postrzegać osoby i organizacje, z którymi wchodzą w kontakt, jako swoich klientów czy konsumentów, których potrzeby należy znać i zaspokajać.
d) administracja publiczna winna zwracać większą uwagę na sposób,w jaki czyni użytek ze swoich ludzkich, rzeczowych i finansowych zasobów; szczególny nacisk należy położyć na zmniejszenie kosztów świadczenia usług publicznych, a jednocześnie na zwiększenie ich jakości. Jednym słowem chodzi o „osiągnięcie więcej mniejszym nakładem”.
e) kulturę organizacyjną administracji publicznej powinna charakteryzować elastyczność, innowacyjność, nastawienie na rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość.

Budżet zadaniowy powinien opierać się na trzech solidnych filarach: zadaniach, celach i miernikach.

Technologia budowania tradycyjnego budżetu polega na dokonywaniu korekt budżetu z poprzedniego roku. Budżet zadaniowy powinien być każdorazowo ułożony od zera, nastawiony na konkretne zadania i nie powinien kreować deficytu.

2.
Wprowadzenie filozofii zarządzania miastem w taki sposób jak przedsiębiorstwem.

Dziedziny, którymi zajmują się organizacje publiczne i prywatne różnią się między sobą. Inaczej zwykło się też formułować podstawowe obszary ich zadań. Obszary zadań instytucji publicznych określa 10 tzw. kluczowych funkcji państwa, obszary zadań organizacji biznesowych wyznacza 8 tzw. kluczowych obszarów zadań w przedsiębiorstwach. Powyższy schemat wskazuje na pewne analogie występujące pomiędzy tymi obszarami zadań, realizowanych przez administrację samorządową i zadaniami organizacji biznesowych.

3.
Fundusze dotychczas przeznaczane na represyjne działania miasta należy wykorzystać na rzecz pomocy obywatelom. Przykładem mogą być:

  • likwidacja Straży Miejskiej z zachowaniem dotychczas funkcjonującego monitoringu. Do obsługi ujawnionych przypadków łamania prawa należy angażować Policję, która jest właściwym organem powołanym do zapewnienia przestrzegania prawa.
  • likwidacja lub ograniczenie do minimum strefy płatnego parkowania z wprowadzeniem ograniczeń czasu postoju w miejscach wymagających zachowania rotacji zatrzymujących się pojazdów.


III. Własna indywidualna wizja realizacji zadań administracji

1. Nacisk na kompetencję osób (bez względu na zamocowania polityczne) , którym zostaną powierzone poszczególne zadania.

2. Zadania powinny być ściśle określone i przyporządkowane poszczególnym osobom, które następnie powinny być ściśle rozliczane i premiowane za efekty a nie przepracowany czas.

3. Zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy 3 podmiotami dialogu: mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz administracją.

 
874090      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!