Krystyna Suszynska
  Wybory do Parlamentu Europejskiego - Europa a islam

W trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego zostałam zapytana przez byłą aktywistkę Polskiej Ligii Obrony (Polish Defence League), panią Izabelę Burnat Gurung o swoje poglądy dotyczące zagadnień związanych z obecnością na obszarze Unii Europejskiej wyznawców islamu. Sądzę, że problemy zasygnalizowane w ramach tej korespondencji mogą być interesujące także dla Państwa. Przytaczam poniżej pełną treść wywiadu.

Europa a islam

1. Czy zauważa Pani zjawisko islamizacji i czy uważa je Pani za problem oraz zagrożenie, a może wielką szansę na stworzenie multikulturowej Europy, otwartej dla wszystkich ?

Postępujące procesy globalizacji w sposób naturalny stymulują kontakty międzykulturowe. Sądzę, że jest to zjawisko korzystne, dopóki poziom związanej z nim imigracji nie przekracza rozmiarów, które utrudniają integrację diaspory w jej nowej ojczyźnie, bez wzbudzania jakichkolwiek napięć społecznych. Zjawisko islamizacji nie powoduje w Polsce problemów, które są udziałem niektórych członków Unii Europejskiej. Mimo to, ze względu na przynależność Polski do strefy Schengen, biorąc pod uwagę doświadczenia państw, które dopuściły do masowego napływu imigrantów z państw islamskich, polska racja stanu wymaga zadowalającego rozwiązania tego problemu już na poziomie Parlamentu Europejskiego.


2. Czy ma Pani wiedzę na temat islamu jako religii, sytuacji imigrantów w Europie, ich postulatów oraz sposobu życia? Czy słyszała Pani o przymusowych małżeństwach w Wielkiej Brytanii, sądach szariackich, obrzezaniu kobiet, gangach pedofilów, napadach na nie-muzułmanów ?

Mam wiedzę dotyczącą wspomnianej problematyki.


3. Czy uważa Pani, że imigranci z krajów muzułmańskich powinni przyjąć europejski system wartości i żyć według europejskich zasad ?

Sądzę, że każde państwo przyjmujące na swoje terytorium imigrantów ma prawo i obowiązek wymagać od nich bezwzględnego poszanowania obowiązującego porządku prawnego oraz powszechnie przyjętych norm społecznych – na identycznych zasadach, jak w stosunku do swoich rdzennych obywateli.


4. Czy uważa Pani, że imigranci z krajów muzułmańskich chcą przyjąć europejski system wartości i żyć według europejskich zasad ?
Imigracja z państw muzułmańskich ma z reguły charakter ekonomiczny. Przyszli imigranci z reguły nie mają świadomości, że przyjdzie im żyć w społeczeństwie odległym kulturowo oraz kierującym się innym systemem wartości, często odrzucanym przez nich samych. Przypadki fascynacji kulturą europejską przez imigrantów stanowią zdecydowaną mniejszość.


5. Czy widzi Pani potrzebę zmiany polityki migracyjnej polskiej i europejskiej ?

Uważam, że należy dążyć do ograniczenia migracji spowodowanej przyczynami natury ekonomicznej i społecznej, przy jednoczesnym utrzymaniu mechanizmów umożliwiających migrację osób, którymi kierują przesłanki szczególnej natury: rodzinnej, biznesowej czy też związanej ze szczególną sytuacją osobistą.


6. Czy zniesienie wiz dla obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich to dobra decyzja, która rzeczywiście nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków ani zagrożeń ?

Biorąc pod uwagę przesłanki ekonomiczne i gospodarcze, decyzja UE wydaje się zrozumiała – tym bardziej, że jednocześnie obywatele państw członkowskich Unii mogą bez dodatkowych formalności podróżować do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zaś liczba Europejczyków odwiedzających ZEA zdecydowanie przekracza ruch w drugą stronę. Jest zrozumiałe, iż odrębność kulturowa obydwu obszarów może budzić obawy ale trudno jest mi ocenić ich zasadność. Sądzę, że więcej na ten temat można będzie powiedzieć dopiero po kilku miesiącach obowiązywania ruchu bezwizowego.


7. Czy Turcja powinna wejść do Unii Europejskiej ?

W moim przekonaniu Turcja nie spełnia wymogów akcesji – podobnie zresztą, jak niektóre inne państwa będące obecnie członkami UE. Jestem przeciwna rozszerzaniu Unii za wszelką cenę - w obawie, iż potencjalni kandydaci mogą się dostać pod inne wpływy.


8. Czy i jak Unia Europejska powinna wspierać ruchy społeczne domagające się poszanowania praw człowieka, praw kobiet i praw dzieci w krajach islamskich lub powinna nakładać na takie kraje sankcje albo w inny sposób domagać się zmiany polityki wobec obywateli ?

Sądzę, że takie działania, skądinąd bardzo uzasadnione moralnie, nieodparcie przywodzą na myśl procesy islamizacji Europy. Wykraczając poza politykę izolacji państw nie przestrzegających praw swoich obywateli, rozumianych według standardów europejskich, w każdym przypadku stąpać będziemy po przysłowiowym cienkim lodzie.


9. Czy zwiększanie liczby imigrantów korzystnie wpływa na gospodarkę Europy i czy zapraszanie imigrantów do Polski jest najlepszym sposobem walki z niżem demograficznym ?

Wyimaginowana konieczność walki z niżem demograficznym jest odległym pokłosiem powszechnie przyjętego systemu monetarnego opartego o dług – problematyka ta wykracza jednak zdecydowanie poza ramy pytania. Tak jak już wspomniałam, jestem przeciwna wspieraniu imigracji z pobudek społecznych i ekonomicznych.


10. Czy należy, a jeśli tak, to jak można zatrzymać falę imigracji z północnej Afryki i innych muzułmańskich krajów ?

Doraźnie można tego dokonać za pomocą restrykcji imigracyjnych oraz wizowych, natomiast docelowo należałoby dążyć do zbudowania relacji ekonomicznych, umożliwiających potencjalnym imigrantom intratną pracę na rzecz społeczeństw wyżej rozwiniętych państw bez opuszczania terytorium swojego państwa.


11. W którym miejscu należy postawić granicę pomiędzy tolerancją a egzekwowaniem prawa ? Czy fakt bycia muzułmaninem może być powodem zmniejszenia kary np. za gwałt lub pedofilię ?

Tak jak już wspomniałam, należy bezwzględnie egzekwować miejscowe prawo, które dotyczy w tym samym stopniu miejscowych obywateli jak i przyjezdnych. Musimy jednak o tym pamiętać również wtedy, gdy wyjeżdżamy na antypody. Porządek prawny świeckich państw nie przewiduje zróżnicowania odpowiedzialności karnej, w zależności od wyznawanej przez sprawcę przestępstwa religii. W cywilizacji europejskiej, w przedmiocie wymierzenia konkretnej kary, ostatnie słowo ma zawsze niezawisły sąd.


12. Czy państwa przyjmujące uchodźców i imigrantów powinny wspierać ich proces integracji (lub asymilacji) ? W jaki sposób ?

Jest to zawsze korzystne ale również kosztowne. Trzeba mieć świadomość, że na korzyści wynikające z kulturowego zróżnicowania społeczeństwa możemy liczyć jedynie pod warunkiem szerokiej integracji a przede wszystkim asymilacji ludności napływowej. Po szczegółowe wzorce i procedury możemy sięgnąć do doświadczeń tych państw członkowskich UE, które zmierzyły się z tym problemem przed nami.


13. Czy projekty mające integrować imigrantów rzeczywiście działają i czy zwiększanie na nie środków finansowych proporcjonalnie zwiększa ich efektywność ?

Należy wziąć pod uwagę, że efektywność tego rodzaju programów jest trudno mierzalna. Nie mam wystarczającej wiedzy by ocenić wspomnianą zależność.


14. Czy ubój rytualny, bez ogłuszenia, powinien być możliwy w Unii Europejskiej, szanującej i chroniącej prawa zwierząt ? Czy może pozwolić jedynie na ubój rytualny na własne potrzeby a zabronić tego procederu w skali przemysłowej ?

Istotą świeckiego państwa jest, między innymi, nadrzędność państwowego porządku prawnego w stosunku do nakazów religijnych. W Polsce zabicie zwierzęcia kręgowego bez uprzedniego pozbawienia świadomości jest przestępstwem. Legalizując na terenie Unii Europejskiej ubój rytualny powinniśmy, postępując konsekwentnie, pozwolić między innymi na obrzezanie kobiet, pedofilię, krwawe ofiary a także wiele innych wyjątków, związanych z praktykami religijnymi, które trudno nawet nam sobie wyobrazić.


15. Czy budżety państw, miast i samorządów powinny finansować budowy, utrzymanie i działalność tzw. centrów kultury islamskiej ? Czy promowane w nich treści są lub powinny być monitorowane ?

Centra kultury islamskiej powinny być tworzone, finansowane i utrzymywane wyłącznie przez społeczność islamską, natomiast monitorowanie promowanych w nich treści z natury rzeczy leży w domenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W interesie społecznym leży raczej asymilacja obcej diaspory, a więc nie ma powodów aby społeczeństwo finansowało działania zmierzające do podtrzymania jej odrębności.


16. Czy jest Pani zwolenniczką budowania kolejnych meczetów? Czy społeczność lokalna ma prawo sprzeciwić się i nie dopuścić do budowy ? Czy treści propagowane w meczetach powinny być w jakiś sposób kontrolowane ?

O ile meczet, czy jakakolwiek inna świątynia, powstaje w zgodzie z prawem budowlanym, na terenie należącym do związku wyznaniowego, zaś jej budowa jest finansowana przez wiernych, to nie ma powodu, aby sprzeciwiać się jej powstaniu. Jeszcze w średniowieczu było w zwyczaju, że teren świątyni był wyjęty spod jurysdykcji prawa świeckiego. W dobie obecnej jesteśmy zobowiązani do przestrzegania porządku prawnego również na terenie świątyni – także w zakresie propagowanych treści.


17. Czy pokazywanie zamieszek w dzielnicach imigrantów, informowanie o morderstwach w imię Allaha, gwałtach pedofilskich, pobiciach i strefach szariatu to tylko medialna nagonka na wyznawców islamu i wyolbrzymianie nieznaczących incydentów, czy może sprawiedliwe pokazywanie tego, co dzieje się w Europie Zachodniej ?

Nie od dzisiaj wiemy, że dla mediów każda zła wiadomość jest dobrą wiadomością.


18. Czy według Pani, polskie społeczeństwo jest dobrze poinformowane o zagrożeniach związanych z islamem? Pamiętamy chociażby listy Polek z prośbami o pomoc, zamieszczone na stronie ambasady w Tunezji – czy tego typu informacje powinny być w jakiś szczególny sposób podkreślane i promowane ?

Informowanie kobiet o niebezpieczeństwach wynikających z małżeństwa z muzułmaninem czy też związanych z emigracją lub nawet tylko wyjazdem do państwa islamskiego jest wciąż potrzebne. W tej roli doskonale mogłyby się sprawdzić środki masowego przekazu – niestety najchętniej podejmujące znacznie bardziej miałkie tematy.


19. Czy imigrantom w Europie i w Polsce zagraża rasizm, islamofobia, ksenofobia i nacjonalizm ?

Wiem, że często czują się oni zagrożeni.


20. Czy patriotyzm jest otwartością na multikulturową Europę czy raczej dążeniem do zachowania i promowania własnych wartości i tradycji ?

Nie mylmy patriotyzmu z kosmopolityzmem.


21. Czy są jeszcze inne tematy, które chciałaby Pani poruszyć w kwestii imigracji i islamu w Europie ?

Poruszając problemy związane z napływem imigrantów islamskich powinniśmy zawsze pamiętać, że w państwach islamskich istnieje nadrzędność prawa religijnego nad prawem świeckim. Przenoszenie takich praktyk do państw demokratycznych budzi ostry sprzeciw społeczeństw obywatelskich i jest podstawowym źródłem konfliktu. Islamizacja uzmysławia nam, że każda doktryna polityczna, polegająca na narzuceniu społeczeństwom prymatu prawa religijnego nad prawem świeckim prowadzi do destrukcji i deformacji porządku prawnego państwa.

Krystyna Suszyńska

 
874072      Krystyna Suszyńska
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!